Phiên dịch

Quà tặng cổ phiếu

Quà tặng cổ phiếu

Tạo tác động lớn hơn bằng cách quyên góp các chứng khoán được đánh giá cao trong thời gian dài, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ, trực tiếp cho FIND Food Bank.

So với việc tặng tiền mặt hoặc bán chứng khoán được đánh giá cao của bạn và đóng góp số tiền thu được sau thuế, bạn có thể tự động tăng quà tặng và khoản khấu trừ thuế của mình bằng cách chỉ định FIND Food Bank là người thụ hưởng. Loại quà tặng này có thể đặc biệt hấp dẫn nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu được đánh giá cao về giá trị nhưng lại mang lại cổ tức thấp.