Tình nguyện viên

SIGN UP TO VOLUNTEER
When Should I wear a Mask?

Wearing masks reduces exposure to respiratory viruses like COVID-19, flu, RSV, and whooping cough; recommended for COVID-positive individuals for 10 days and those at higher risk, including older adults, those with chronic conditions, weakened immune systems, pregnant individuals, people with disabilities, and children under 5.
Source: California Department of Health

Đăng ký định hướng tình nguyện viên hoặc đăng ký cho ca làm việc tiếp theo của bạn
SIGN UP TO VOLUNTEER

Volunteers play a crucial role in our work, especially as FIND’s services remain in high demand amid skyrocketing gas and grocery prices. Groups and individuals are welcome to join us at our warehouse, in our office providing administrative support, or out on-site distributing food throughout the desert region at our Community Mobile Markets.

Tác động tình nguyện

Năm 2021, hết 2,500 các tình nguyện viên đã quyên góp thời gian của họ cho TÌM Ngân hàng Thực phẩm với tổng số tiền hơn 16,500 giờ phục vụ - tương đương với 8 nhân viên toàn thời gianvà tiết kiệm FIND $470.000 trong chi phí quản lý với nỗ lực của họ.

Rất nhiều cách để được tham gia!

Chúng tôi có cơ hội cho các tình nguyện viên từ 14-17 tuổi tham gia vào cuộc chiến chống đói. Kiểm tra các cơ hội tình nguyện của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

FIND VOLUNTEER OPPORTUNITIES

Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện truy cập trang đăng ký của chúng tôi, hoặc liên hệ với Phòng Chương trình Tình nguyện của chúng tôi tại 760-775-3663 máy lẻ. 123.