Phiên dịch

Giờ phục vụ cộng đồng

FIND Food Bank có thể giúp bạn hoàn thành giờ phục vụ cộng đồng theo lệnh của tòa án. Bạn được yêu cầu điền và gửi đơn đăng ký trực tuyến để được chấp thuận trước khi hoàn thành bất kỳ giờ nào theo lệnh của tòa án. Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận giờ phục vụ cộng đồng theo lệnh của tòa án đối với các hành vi vi phạm bất bạo động. Các tình nguyện viên phục vụ cộng đồng theo lệnh của tòa án được chấp thuận trong từng trường hợp cụ thể. Các cơ hội tình nguyện do tòa án ra lệnh không được đảm bảo. Điền vào biểu mẫu dưới đây để gửi đơn đăng ký trực tuyến của bạn.