Báo cáo hàng năm & Tài chính

Báo cáo thường niên

Tác động bởi các con số

Chúng tôi đánh giá cao mỗi giờ, có thể và đồng đô la được quyên góp để giúp đạt được sứ mệnh cung cấp thực phẩm cho những người đói trong cộng đồng của chúng tôi. Món quà của bạn luôn được sử dụng một cách hiệu quả. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần đây nhất của chúng tôi cho thấy rằng 97,6% của mỗi khoản đóng góp sẽ được chuyển trực tiếp đến các chương trình của Ngân hàng Thực phẩm TÌM KIẾM.

TÌM Báo cáo Tài chính

Báo cáo tài chính


Form 990 – Public Disclosure


TÌM các báo cáo hàng năm