Sứ mệnh, Tầm nhìn, Công bằng

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

TÌM Ngân hàng Lương thực (Lương thực Cần Phân phối) dành riêng cho việc giải tỏa nạn đói, nguyên nhân của nạn đói và các vấn đề liên quan đến nạn đói thông qua nâng cao nhận thức, giáo dục, huy động các nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Để tạo ra một cộng đồng không còn nạn đói và mất an ninh lương thực.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Để đạt được tầm nhìn và thực hiện sứ mệnh của mình, chúng tôi đề cao các giá trị của mình về:

  • Kính trọng
  • Tính đa dạng và tính toàn vẹn
  • Sự hợp tác
  • Dịch vụ
  • Trách nhiệm giải trình

Báo cáo vốn chủ sở hữu

As FIND Food Bank is the regional food bank that serves our Desert Community,  the importance of equity for all people is at the forefront of who we are as an organization.  Our movement in hunger relief is grounded by a true spirit of breaking cycles of poverty in our communities by ensuring people of all colors have equitable access to healthy food, whether they are able to afford it or not. Through this work, we know and understand that by healing food insecurity, it provides the necessary support for people to thrive in other areas, such as Education, Health, Workforce Development and Housing, which are needed to achieve self-sufficiency and further equality for all.

Suy nghĩ của chúng tôi là với tất cả mọi người trong cộng đồng, tiểu bang, đất nước của chúng tôi và thế giới của chúng tôi, những người cùng tham gia với chúng tôi trong các nguyên tắc Công bằng này; và những người tin rằng Bình đẳng, giống như lương thực, không phải là một trạng thái chính trị, mà thực sự là một trạng thái nhân quyền cho tất cả mọi người.

FIND Food Bank Non-Discrimination Policy