Phiên dịch

Tặng hàng năm

Tặng hàng năm

Ngân hàng thực phẩm FIND tạo ra tác động hàng ngày trong cuộc chiến chấm dứt nạn đói thông qua mạng lưới 150 địa điểm phân phối của chúng tôi, bao gồm TÌM Thị trường Di động và hơn 80 Đại lý dựa vào cộng đồng, tất cả đều có trụ sở trong khu vực rộng 5.000 dặm vuông của chúng tôi.

Chỉ định số tiền quà tặng hàng năm được cá nhân hóa bằng cách thiết lập thanh toán tự động hàng năm, hàng quý hoặc hàng tháng thông qua cổng quyên góp trực tuyến của chúng tôi hoặc liên hệ với Phòng phát triển tại 760-775-3663 máy lẻ. 125.

Các thành viên cũng có thể chỉ định đóng góp của họ từ các Quỹ được chỉ định của nhà tài trợ.

Cam kết chấm dứt nạn đói

Hãy tham gia cùng các nhà đầu tư quan tâm đến cộng đồng nhất của FIND và cam kết trở thành thành viên của Hiệp hội Trao tặng.