Phiên dịch

Homebound Delivery Program

Homebound Deliveries

Ngân hàng Thực phẩm FIND đã khởi động Chương trình Giao hàng tận nhà vào năm 2020 để đáp ứng các đơn đặt hàng tận nhà do Tiểu bang California yêu cầu. Thông qua chương trình này, các tình nguyện viên sử dụng xe riêng của họ để chuyển 40 - 50 pound thực phẩm cho các gia đình và cá nhân bị cô lập hoặc không thể thu thập thực phẩm thông qua các điểm phân phối khác nhau trong khu vực. Ngân hàng Thực phẩm FIND cam kết tiếp tục chương trình này ngoài đại dịch để đảm bảo chúng tôi phục vụ tốt nhất những khách hàng dễ bị tổn thương và bị cô lập nhất của mình.

Approximately, 130 homebound clients rely on FIND’s volunteers to deliver healthy groceries once a month.

 

Contact the Volunteer Programs Department to sign up to become a homebound delivery driver at 760-775-3663 ext. 123 or email volunteers@findfoodbank.org