Phiên dịch

Dịch vụ Outreach

dịch vụ tiếp cận cộng đồng

FIND Food Bank cung cấp nhiều dịch vụ theo chương trình khác nhau cho những cư dân không an toàn về thực phẩm của các Quận phía đông Riverside và phía nam San Bernardino.

Để đạt được mục tiêu chấm dứt nạn đói hôm nay, ngày mai và suốt đời, nhóm dịch vụ tiếp cận cộng đồng của chúng tôi cung cấp thêm hỗ trợ khách hàng. Họ làm việc riêng với khách hàng để giúp họ nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm bổ sung, hỗ trợ tiền thuê nhà và tiện ích, thất nghiệp, SSI và các nguồn tài chính khác cung cấp cho họ công cụ để tự túc.

Xin gọi 760-775-3663 để sắp xếp một cuộc hẹn và xác định những tài liệu nào bạn sẽ cần để tiếp cận hỗ trợ tài chính và các nguồn tài trợ khác của cộng đồng và tiểu bang. Đội ngũ được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những lợi ích mà bạn đủ điều kiện nhận được và giúp bạn đăng ký!

CalFresh, được liên bang gọi là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), có thể giúp các cá nhân và gia đình đủ điều kiện thanh toán cho các cửa hàng tạp hóa lành mạnh và tăng ngân sách hàng tháng của họ để trả tiền thuê nhà và các hóa đơn khác. Đăng ký để nhận tối đa $251 một tháng cho mỗi thành viên trong gia đình trên thẻ EBT. Gọi 760-775-3663 hoặc làm một cuộc hẹn trực tuyến.

Đội ngũ Nhân viên Y tế Cộng đồng (CHW) đáng tin cậy của chúng tôi thực hiện phương pháp tiếp cận toàn diện, được cá nhân hóa với từng khách hàng để xác định lộ trình chăm sóc tốt nhất và giúp điều hướng các đơn đăng ký. Tìm hiểu thêm về các lợi ích có sẵn cho bạn và đặt lịch hẹn với CHW.