Phiên dịch

Yêu cầu giới thiệu quyền lợi

FIND Food Bank có Chương trình Tiếp cận & Quản lý Trường hợp CalFresh để giúp kết nối những người và gia đình không an toàn về thực phẩm với các nguồn lực bổ sung cho hộ gia đình của họ.

Để biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ về quy trình này, vui lòng gọi 760-775-3663. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.