480 W Tramview Rd. Palm Springs, CA 92262

SUMMER HOURS: 5:30 pm – 6:30 pm

GIỜ:
Thứ 5 thứ 2 và thứ 4: 4:00 chiều - 5:30 chiều

See Mobile Market Calendar