Đại dịch-EBT

Đại dịch-EBT là gì?

Pandemic EBT là một chương trình liên bang cung cấp cho các gia đình đủ điều kiện các quyền lợi thực phẩm bổ sung bên cạnh các quyền lợi CalFresh Food và các bữa ăn ở trường. Thẻ P-EBT có thể giúp bạn tạo ra ngân sách nhỏ hơn cảm thấy lớn hơn!

Bấm vào đây để biết thêm: