Sumali sa aming Koponan

Mangako sa Paggawa ng pagbabago

Ang bisyon ng FIND ay lumikha ng isang komunidad kung saan ang mga tao ay malaya sa kawalan ng pagkain. Ang aming koponan ay nakatuon sa pantay at mahusay na pamamahagi ng mga mapagkukunan ng malusog na pagkain, pagsusulong ng mga pagsisikap sa outreach upang matiyak ang pag-access sa tulong sa pagkain ng gobyerno at mga programang medikal, pagliligtas ng mga ligtas at nakakain na pagkain na kung hindi man ay masasayang sa mga landfill, pagbuo ng kamalayan sa komunidad, at pamumuno sa isang komunidad kilusan ng mga nonprofit at organisasyong nakatuon sa pagwawakas ng kagutuman sa ating rehiyon.

FIND’s culture is positive, compassionate, and committed. Our employees put the community above self because they love to serve.  Join our team and start making a difference!
Buksan ang mga Posisyon
Misyon at Mga Pagpapahalaga

To create a community that is free of hunger and food insecurity, FIND Food Bank’s staff are guided by FIND’s core values: Respect
Pagkakaiba at Integridad
Pakikipagtulungan
Serbisyo
Pananagutan

Mga benepisyo

Ang mga full-time na kawani ng FIND ay nagtatamasa ng isang mapagkumpitensyang pakete ng mga benepisyo.

  • Employer-paid health, vision, and dental insurance
  • Insurance sa buhay at kapansanan na binayaran ng employer
  • Employee Assistance Program
  • Masaganang bayad na oras ng pahinga at pista opisyal
  • 401 (k) plano sa pagreretiro na may katumbas na employer

Pantay na Pagkakataon sa Trabaho

Ang FIND ay hindi labag sa batas na nagtatangi batay sa lahi, kulay, relihiyon, relihiyosong paniniwala (kabilang ang relihiyosong pananamit at pag-aayos ng relihiyon), kasarian (kabilang ang pagbubuntis, pinaghihinalaang pagbubuntis, panganganak, pagpapasuso, o mga nauugnay na kondisyong medikal), kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian (kabilang ang pagkakakilanlan at paglipat ng transgender), pagpapahayag ng kasarian at stereotyping ng kasarian, bansang pinagmulan, ninuno, pagkamamamayan, edad, pisikal o mental na kapansanan, legal na protektadong medikal na kondisyon o impormasyon (kabilang ang genetic na impormasyon), pangangalaga sa pamilya o katayuan sa medikal na leave, katayuan ng tagapag-alaga ng militar, militar katayuan, katayuan sa pagiging beterano, katayuan sa pag-aasawa, katayuan sa kasosyo sa tahanan, oryentasyong sekswal, katayuan bilang biktima ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake o stalking, pagpapatala sa isang programa ng pampublikong tulong, pakikisali sa mga protektadong komunikasyon tungkol sa sahod ng empleyado, paghiling ng makatwirang akomodasyon batay sa ng kapansanan o bonafide na paniniwala o kasanayan sa relihiyon, o anumang iba pang batayan na pinoprotektahan ng lokal, estado, o pederal na batas.