Isalin

Bagdouma Park at Community Center

51-723 Douma St. Coachella, CA

ORAS:
Ika-2 at ika-4 ng Martes: 8:00 am - 9:00 am

ESPESYAL NA MGA PETSA NG DISYEMBRE: ika-2 at 3RD Martes ng Buwan